ชื่อ ด.ญ.ญาณิตา จตุรงค์พงศ์ธร ชั้นมัธยมศึกษาาปีที่ 2ห้อง10 เลขที่ 24 โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

บทที่ 1

      ข้าพเจ้า ด.ญ.ญาณิตา  จตุรงค์พงศ์ธร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 เลขที่ 24 โรงเรียนถาวรานุกลู อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
      กำลังศึกษาทฤษฏีความรู้( Theory  of  knowlang :TOK) มีประเด็นความรู้ที่สนใจคือ โปรแกรมPDF24 Creator มีความสามารถในการสำหรับแปลงไฟล์ PDF  จึงตั้งประเด็นศึกษาว่า "จะใช้โปรแกรมPDF24 Creator  ในการสำหรับแปลงไฟล์ PDF ได้อย่างไร ?"
        การศึกษาหาความรู้โดยละเอียดได้กระทำดังนี้
         1.จากอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์http://www.gameworldth.com/bbs/redirect.php?tid=11567&goto=lastpost
         2.จากเว็บไซต์http://sakid.com/2011/02/03/28340/
         ผลที่คาดว่าจะได้รับจากครั้งนี้คือ
      สามารถนำไปใช้ในการสร้างไฟล์ PDF จริงอย่างที่ได้ตั้งประเด็นศึกษาไว้

                                                                                                              ด.ญ. ญาณิตา  จตุรงค์พงศ์ธร
                                                                                                             นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/10

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น