ชื่อ ด.ญ.ญาณิตา จตุรงค์พงศ์ธร ชั้นมัธยมศึกษาาปีที่ 2ห้อง10 เลขที่ 24 โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บทที่ 3การติดตั้งโปรแกรม

ดับเบิ้ลคลิ๊กโปรแกรม
กดปุ่ม OK
กดปุ่ม Next
                                                                    กดปุ่ม I Agree
กดปุ่ม Next
กดปุ่ม lnstall
รอการดาวโหลด
กดปุ่ม Finish